Αγορά Εργασίας -2 profiles – Senior Java Developer & Web UI Developer – Airtickets.gr #jhug #jobs

Senior Java Developer

Skills and Experience:

 • Technical expertise and hands-on experience, in implementing enterprise web applications using: Java/J2EE, Spring, Hibernate, JPA, Web Services, JSF/JSP, Ajax, jQuery, Facelets, IceFaces, Struts2, Maven, mySQL, XML, HTML, CSS.
 • Ability to deliver complex software projects, contribute to specifications analysis and design
 • Familiarity with Linux and Apache Tomcat servers.
 • Results oriented, hard-working, can efficiently perform in a demanding environment
 • Experience in mobile applications development, preferably for Android and/or iPhone, will be appreciated.

Requirements:

 • Degree in Computer Science
 • Excellent command of English, both written and oral
 • Team spirit and excellent communication skills
 • Passionate about technologies
 • Desire for continuous learning and improvement
 • Fulfilled military obligations

We offer a competitive remuneration with full benefits package, based on qualifications and experience.

If you want to be part of our team then send us your cv at hr@airtickets.gr !

Web & UI Developer


Skills and Experience:

 • Technical expertise and hands-on experience, minimum 3 years, in implementing cross-browser enterprise web applications using Javascript technologies and frameworks such as jQuery, AngularJS, Ajax, JSON, PJSON, HTML5, CSS3, bootstrap
 • Familiarity with Photoshop and responsive design implementation
 • Familiarity with client side application performance and being able to point out the performance bottlenecks in the client browser
 • Ability to deliver complex UI projects and contribute to specifications analysis and design
 • Results oriented, hard-working, can efficiently perform in a demanding environment
 • Experience in mobile html application development (Experience in native code would be appreciated)
 • Familiarity with Java web technology such as Struts, JSTL , Custom Tag Libraries, JSF, GWT would be an asset


Requirements:

 • Degree in Computer Science
 • Excellent command of English, both written and oral
 • Team spirit and excellent communication skills
 • Passionate about Technologies
 • Desire for continuous learning and improvement
 • Fulfilled military obligations

If you want to be part of our team then send us your cv at hr@airtickets.gr !

Αγορά Εργασίας – Java Developer – Autovision SAKAR AE #jobs #java

Προφίλ Θέσης:

Τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη των πελατών, σχεδίαση και υλοποίηση νέων εφαρμογών, ανάπτυξη / βελτίωση για τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχο
Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία με Java / JEE σε Web Εφαρμογές, JSP, JSF
Εμπειρία με Βάσεις Δεδομένων / SQL
Web Services / XML
Εμπειρία με Τεχνική Υποστήριξη (Helpdesk Level 1)
Άριστη γνώση Αγγλικής (επιθυμητά Γαλλικά)
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας

Επιθυμητά Προσόντα:

Εμπειρία στην ανάπτυξη Android mobile εφαρμογής
Γνώση σε ADF (Oracle Application Development Framework) / 10g JDeveloper
PL/SQL
Oracle RDBMS (10g)
Εμπειρία με versioning control systems (SVN)
Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση
Άμεση προοπτική εξέλιξης

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: nmazarakis@autovision.gr ή στο fax: 210 9914318 (Υπ’όψιν Κύριου Μαζαράκη Νικόλαου)