Αγορά Εργασίας : Προγραμματιστές Java – Core Solutions Group

Ζητούνται προγραμματιστές Η/Υ με μεγάλη ή μέτρια εμπειρία σε Java (enterprise edition) για στελέχωση εταιρείας πληροφορικής, η οποία θα λειτουργεί ως παράρτημα της αμερικανικής εταιρείας Core Solutions Group στην Ελλάδα (με έδρα την Αθήνα). Επιθυμητό είναι το πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού Η/Υ ή πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο σχετικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να εργαστούν με πλήρη απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση ανάθεσης έργου από τον μήνα Σεπτέμβριο του 2013 και μετά. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο εργασιών της την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες πελατών κατά κύριο λόγο από την αγορά των ΗΠΑ, από όπου και προέρχεται η χρηματοδότησή της. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση swdcom.hr.2013@gmail.com, στο οποίο να δίδουν έμφαση στην εκπαίδευση, εμπειρία και γνώσεις που έχουν γενικότερα σε θέματα Πληροφορικής, καθώς και να αναφέρουν ειδικότερα το επίπεδο εξοικείωσής τους με τον προγραμματισμό σε Java και κύριες σχετικές εφαρμογές λογισμικού που έχουν οι ίδιοι αναπτύξει.