Αγορά Εργασίας – SOFTWARE ENGINEER (SE13/03) – QUALITY & RELIABILITY

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε Java (SE, EE) και ιδιαίτερα Service Oriented Αρχιτεκτονικές.
 • Ενδεικτικά:  JAX-RS (Jersey), SOAP, JAXB-XML, Jackson JSON, Google Guice/Spring, Hibernate
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε τεχνολογίες Web.
 • Ενδεικτικά: HTML/HTML5, CSS/CSS3, XML/XSD/XSLT, JSON, jQuery, JavaScript MVC frameworks
 • Εκτενής εμπειρία σε διαχείριση J2EE Application Servers ή Containers.
 • Ενδεικτικά: JBOSS, Weblogic, Apache Tomcat.
 • Εμπειρία σε χρήση βάσεων δεδομένων (RDBMS)
 • Εμπειρία στην χρήση εργαλείων και ολοκληρωμένων περιβαλλόντων ανάπτυξης.
 • Ενδεικτικά : Eclipse IDE / JDeveloper / NetBeans,  SVN (subversion), Maven.
 • Εμπειρία στην ενσωμάτωση testing frameworks (unit, acceptance) και εργαλείων continuous integration (Jenkins/Hudson)
 • Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στην εξόρυξη απαιτήσεων.
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό τεχνικών λύσεων και γνώση βασικών design patterns.
 • Οργανωτικό πνεύμα και προσανατολισμός στη ποιότητα και τη λεπτομέρεια.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Προσφέρονται άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, καθώς και πακέτο αποδοχών και παροχών βασισμένο στα προσόντα και την απόδοση.Τα βιογραφικά σημειώματα να αναγράφουν τον κωδικό θέσης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.Κονίτσης 11Β, 151 25 Μαρούσι. Fax: 210 – 80 29 819 E-mail: hrd@qnr.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *