Αγορά Εργασίας – Software Engineer (SW021) – Zelitron.com #jhug #jobs

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης  και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα:
•             Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI  Μηχανικού Πληροφορικής.
•             Άριστη γνώση OOP (Java).
•             Άριστη γνώση multi-threading, JDBC.
•             Γνώση Web Development με MVC.
•             Εμπειρία σε n-tier εφαρμογές.
•             Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων.
•             Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο.
•             Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
•             Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
•             Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επιθυμητά προσόντα:
•             Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP,τηλεματικής, τηλεπικοινωνιακών και δικτύων.
•             Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πληροφορική.
•             Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και τηλεματικής.
•             Ικανότητα διαχείρισης έργων.

Η εταιρεία παρέχει:
Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης SW021.

Αποστολή βιογραφικού στο email: hr@zelitron.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *